SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/007 | 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.

Intézmény logo

Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

A tanuló juttatásai

a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégiumban

 

Ösztöndíjban, pályakezdési juttatásban és támogatásban az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, aki a tanulmányait a 2019. évi LXXX. törvény szabályai szerint kezdte meg.

 

 

 1. Ösztöndíj

 

Az ösztöndíj alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

Az ösztöndíj havonkénti összege:

 

ágazati alapoktatásban: 8 %, azaz 8.000 Ft

 

szakirányú oktatásban:

 a megelőző tanév évvégi minősítésében kapott osztályzatok átlagától függően

2,00 -2,99 között 8 %, azaz 8.000 Ft

3,00-3,99 között 25 %, azaz 25.000 Ft

4,00-4,49 között 42%, azaz 42.000 Ft

4,49 fölött 59 %, azaz 59.000 Ft

 

Évfolyamismétlő tanuló nem részesülhet ösztöndíjban.

Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló,

ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

 

Kifizetés

minden hónap huszonnyolcadik napjáig

(a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra)

 1. Egyszeri pályakezdési juttatás

 

Az egyszeri pályakezdési juttatás alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

Az egyszeri pályakezdési juttatás összege:

a szakmai vizsga eredményétől függően

2,00 -2,99 között 133 %, azaz 133.000 Ft

3,00-3,99 között 184%, azaz 184.000 Ft

4,00-4,49 között 243%, azaz 243.000 Ft

4,49 fölött 302%, azaz 302.000 Ft

 

Kifizetés:

a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül

 

 1. Támogatás

támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és

a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

 

A támogatás alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

A támogatás havonkénti mértéke:

3,50-3,99 között 16%, azaz 16.000 Ft

4,00-4,49 között 25%, azaz 25.000 Ft

4,49 fölött 34%, azaz 34.000 Ft

 

A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

 

Kifizetés:

minden hónap huszonnyolcadik napjáig

(a félév első két hónapjára járó támogatás

 a második hónapban egy összegben kerül átutalásra)

 

Vonatkozó jogszabályi rendelkezések

 1. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 2. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]

(1) *  A tanuló – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint – ahhoz a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt * 

 1. a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
 2. aa) – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra és
 3. ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
 4. b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra

jogosult. Az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelést hat hónapnál régebbi időre bírósági úton akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelés bírósági úton nem érvényesíthető.

 

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

XXV. FEJEZET

A TANULÓ JUTTATÁSAI

 1. Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez
 2. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.
 3. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege
 4. a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,
 5. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 6. ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 7. bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 8. bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 9. bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) *  Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) *  Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege

 1. a) az Szkt. 19. § (4) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka,
 2. b) az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka.

(3) *  A tanuló az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az olyan szakmai oktatásban jogosult, amelyben ingyenesen vesz részt. Az ösztöndíjra való jogosultság annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napjáig áll fenn, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást vagy a tanuló szakképzési munkaszerződése a duális képzőhely általi azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg, kivéve, ha bíróság a munkaviszonyt a tanuló kérelmére helyreállítja. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.

 1. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának
 2. a) százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van,
 3. b) száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van,
 4. c) kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van,
 5. d) háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.
 6. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatásra az olyan tanuló pályázhat, aki
 7. a) a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt,
 8. b) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 9. c) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel

 1. a) rendelkezik, a támogatás alapjának
 2. aa) tizenhat százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50–3,99 között van,
 3. ab) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 4. ac) harmincnégy százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,
 5. b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti mértékének a támogatás alapjára vetítve megállapított összege.

(2a) *  Ha a tanuló az Apáczai ösztöndíjprogram keretében támogatásban részesül, a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán a (2) bekezdés szerinti támogatáson felül további támogatásra jogosult, melynek havonkénti mértéke a támogatás alapjának nyolc százaléka.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

 1. § (1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

(2) *  Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül kell átutalni.


Partnereink

 • Microsoft
 • ECDL - Vizsgaközpont
 • Cisco
 • telc
 • Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • CAD-CAM Solutions
SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium

   6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.

  • Telefon: +36/78/461-600

   E-mail: info@dozsakalocsa.hu

   OM azonosító: 203028/007


  2023Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium